• Pedagodzy szkolni

    –  Anna Pentalska

     GODZINY PRACY

    PON. 9.00 - 13.00

    WT.    9.00 - 13.00

    ŚR.     9.00 - 13.00

    CZW.  9.00 - 16.00

    PT.     9.40 - 12.40


    –  Marta Werner

     GODZINY PRACY

    PON. 8.30 - 14.30

    WT.    8.30 - 15.30

    ŚR.     8.30 - 14.30

    CZW.  9.30 - 15.30

    PT.     8.40 - 12.25


    Psycholog szkolny 

     Olga Zawada

     GODZINY PRACY

    PON.  8.10 - 12.50

    WT.    11.10 - 15.20

    ŚR.      8.10 - 12.00

    CZW.  8.10 - 13.15

    PT.      8.10 - 12.15


    (KONSULTACJE DLA RODZICÓW -  w pilnych sprawach należy umawiać się telefonicznie lub przez sekretariat szkoły  po to, aby  rodzice nie czekali pod gabinetem w sytuacji, gdy pedagog lub psycholog pracuje z dziećmi).

     

     

    ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

    1.  Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania;

     

    1. Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami uczniów - udzielanie  

                       wskazówek do dalszej pracy wychowawczej.

                       Rozmowy wychowawcze z  uczniami.

    1. Kierowanie na konsultacje do psychologa szkolnego oraz do PPP nr 15     

                lub innych specjalistycznych  placówek.

     

    1.  Udostępnianie  wychowawcom  klas zaleceń do pracy w szkole (-  według    

               opinii    psychologiczno – pedagogicznych).

     

    1.  Kierowanie uczniów z zaburzeniami zachowania  na zajęcia o charakterze  

               terapeutycznym  i edukacyjnym  w szkole  i  do   instytucji  zewnętrznych.  

     
    1.  Podejmowanie  w  ścisłej współpracy z wychowawcą  klasy  działań    

                interwencyjnych wśród uczniów w  sytuacjach  nasilonych     

                konfliktów.

    1.  Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym, Kuratorami  

                Sądowymi.

    1. Omawianie z wychowawcami klas i rodzicami sytuacji uczniów  

               niesystematycznie uczęszczających do szkoły.

              - Uświadamianie uczniom oraz rodzicom konieczności systematycznego    

              przychodzenia do szkoły i uczenia się;

             - W przypadku wyczerpania możliwych  środków i nie uzyskania   

             oczekiwanych skutków kierowanie pism do Sądu Rodzinnego.

     

     

    1. Rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i

                edukacyjnych oraz możliwości   psychofizycznych, a także    

                  wspierania mocnych stron uczniów.

     

    1. Wymiana informacji na temat funkcjonowania uczniów - współpraca z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami

     

    1. Udział w zebraniach zespołów klasowych, zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zespole integracyjnym

     

    1. Obserwacja funkcjonowania uczniów podczas lekcji i przerw

     

    1. Współpraca z psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej

     

    1. Przeprowadzanie ankiet dotyczących bezpieczeństwa i atmosfery w szkole we współpracy z wychowawcami klas i psychologiem szkolnym

     

    1. Rozmowy indywidualne z  uczniami oraz ich rodzicami.
    2. Kierowanie uczniów podejrzanych o dysleksję, dysgrafię i dysortografię oraz mających inne problemy do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 15.

     

    1. Diagnozowanie środowiska w klasach,   w których występują problemy

               wychowawcze (rozmowy  z uczniami, wychowawcą, rodzicami, w zależności od potrzeb);

    1. Rozmowy z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi pracującymi z rodzinami uczniów, bieżące przekazywanie informacji o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z rodzin dysfunkcyjnych.

     

    1. Troska o ucznia przejawiającego szczególne zainteresowania   i uzdolnienia;

           - Udzielanie wsparcia pedagogicznego uczniowi i rodzicom.

           - Informowanie uczniów oraz ich rodziców o możliwościach  rozwoju      

              ich uzdolnień w szkole (np. koła zainteresowań,  indywidualny tok

             nauki) oraz poza szkołą

                           - Kierowanie uczniów na konsultacje psychologiczne w porozumieniu       

                             z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu, a za zgodą rodzica.

     

    III.   Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

     

    1. Prowadzenie zajęć  indywidualnych

             -  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, mających trudności w kontaktach   

              rówieśniczych i środowiskowych i inne;

    2.  Prowadzenie zajęć grupowych:

          -  prowadzenie zajęć grupowych o charakterze mediacyjnym;

          -  praca z uczniami  w celu wspierania działań wychowawczych    

            nauczycieli;

          

    IV.   Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy  pedagogicznej dla rodziców

           stosownie do rozpoznanych potrzeb i oczekiwań odbiorców.

    1. Porady i konsultacje dla  rodziców.
    1. Organizowanie spotkań (warsztatów/szkoleń) dla rodziców poszczególnych klas

     

    V.      Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i   

              profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego   

              szkoły, programu profilaktyki;

     

    1. Organizowanie ogólno – szkolnych akcji profilaktycznych i konkursów

                    wychowawczych.

     

    1. Organizowanie  lekcji profilaktycznych  dla uczniów we współpracy z psychologiem z PPP nr 15, Strażą Miejską , Policją itp. 
    1. Współpraca z innymi instytucjami  np. Centrum Edukacji w Bielsku – Biała –  organizacja zajęć profil. - wychowawczych  dla poszczególnych klas.
    1. Spotkania z rodzicami  i nauczycielami w celu omówienia problemów.

     

     

    1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom

                 znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

     

          1.   Rozpoznanie sytuacji ucznia i jego rodziny;

           -    rozmowy z  wychowawcą, uczniami i rodzicami,

    1. Ścisła współpraca z wychowawcą klasy, dyrektorem szkoły.
    1. Współpraca z instytucjami, organizacjami mogącymi udzielić pomocy materialnej potrzebującym w formie:

             - wspólnie z wychowawcami informowanie rodziców o możliwości    

              ubiegania się o stypendium lub zasiłek szkolny.

    • wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne,
    • organizowanie dla uczniów bezpłatnych obiadów.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Do zadań psychologa szkolnego należy:

     

    1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;

    2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;

    3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

    4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

    5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

    6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

    7)   pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;

    8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

    ·         Dyrekcją szkoły

    ·         Rodzicami

    ·         Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

    ·         Nauczycielami i pracownikami innych szkół

    ·         Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

    ·         Poradniami specjalistycznymi

    ·         Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

    Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

    ·         Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
    ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)

    ·         Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
    (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)

    ·         Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
    ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)

    ·         Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

     

     

     


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa Poland
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Kinga Frankiewicz
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk p. Magdalena Sobolewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych