• Regulamin świetlicy

    • Regulamin świetlicy
     Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Orłów Piastowskich 47

     W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed i po zajęciach szkolnych.
     Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły.

     I

     CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

     1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
     2. Do zadań świetlicy należy:
     • tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
     umysłowej, w miarę możliwości organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji,
     • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
     • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
     • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
     • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

     II

     ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

     1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 18.00.
     2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
     3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów.
     4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych, w innych pomieszczeniach na terenie szkoły, jak również poza terenem szkoły.
     5. Dzieci uczęszczające do świetlicy rano przychodzą same lub przyprowadzają je rodzice.
     6. Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu (oraz osoba prowadząca inne zajęcia dodatkowe) zobowiązany jest do zabrania uczniów z klas 0 - 3 bezpośrednio ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach do świetlicy, dokonując zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.
     7. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

     8. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole.
     9. Dzieci, będące w świetlicy, które jedzą obiad są zaprowadzane na stołówkę przez nauczyciela - wychowawcę, pozostałe dzieci będące na lekcjach są zwalniane na obiad przez nauczyciela prowadzącego lekcję.
     10. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
     11. Dzień w świetlicy przebiega wg planu dnia. Organizowane są zajęcia ruchowe, czytelnicze, teatralne, muzyczne, odrabianie lekcji, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Pozostały czas przeznaczony jest na zabawy dowolne oraz realizację własnych zainteresowań.
     12. W przypadku nagłej choroby dziecka nauczyciel-wychowawca kontaktuje się z pielęgniarką szkolną i po zasięgnięciu jej opinii niezwłocznie powiadamia rodziców – opiekunów.

     13. W przypadku nieobecności pielęgniarki w szkole o chorobie dziecka nauczyciel-wychowawca powiadamia rodziców, a gdy i ten kontakt stanie się niemożliwy - odpowiednie służby medyczne (karetka, lekarz, przychodnia).

     III

     WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

     1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed lub po zajęciach szkolnych z klas 0 – 8.
     2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu.
     3. Przyjęcie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia) corocznie składanego do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
     4. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją napisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy. Wszelkie zmiany dotyczące tej informacji muszą być zgłoszone na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych.
     5. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane przez opiekuna do godz. 18.00 nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji.
     6. W przypadku, gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja). O niepunktualnym odebraniu dziecka (w
     sytuacji powtarzającej się) informowany jest wychowawca klasy, kierownik świetlicy, dyrektor szkoły.
     7. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, Regulamin Świetlicy i zawarte w nim Zasady zachowania się.
     8. Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy i jego rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy.

     IV

     ZASADY ZACHOWANIA DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

     1. Jestem przygotowany do zajęć.
     2. Mówi jedna osoba.
     3. Szanuję i dbam o szkolny sprzęt.
     4. Utrzymuję porządek.
     5. Jestem uprzejmy i kulturalny dla osób dorosłych i dzieci.
     6. Bawię się bezpiecznie.
     7. Napoje i posiłki spożywam na przerwie przy stoliku.

     V

     PRACOWNICY ŚWIETLICY

     1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele-wychowawcy.
     2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
     3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli-wychowawców.


     VI
     DOKUMENTACJA


     W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
     1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
     2. Tygodniowe plany pracy grup wychowawczych;
     3. Dziennik zajęć;
     4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

     Zatwierdził:

     Dyrektor szkoły                                                     Kierownik świetlicy
     Magdalena Grabska                                               Joanna Siwińska

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@sp2.warszawa.pl
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Magdalena Grabska
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk
 • Galeria zdjęć

  • Warsztaty międzykulturowe w bibliotece
  • Wycieczka do Cytadeli w rocznicę Powstania Styczniowego.
  • Lekcja biblioteczna
  • Pasowanie na czytelnika
  • Spotkanie autorskie
  • Sukces uczniów SP 2 w III Mazowieckim Konkursie Historycznym
  • Warsztaty plastyczne
  • A day of 5b in the City
  • Jasełka 0-3
  • Jasełka 4-8
  • Wieczornica
  • Jasełka 0-3