• Regulamin świetlicy

     Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie
     ul. Orłów Piastowskich 47

     W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed i po zajęciachszkolnych.


     Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest:
     1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm).
     2. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. 2019 poz.502.)
     3. 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późniejszymi zmianami).
     4. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
     dokumentacji (Dz. U. z 2017r. Poz.1646).
     5. 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

     I

     CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

     1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
     2. Do zadań świetlicy należy:
     • tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, w miarę możliwości organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji,
     • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
     • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
     • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
     • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

     II

     ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

     1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.30.
     2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów.
     3. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych, w innych pomieszczeniach na terenie szkoły, jak również poza terenem szkoły.
     4. Uczniowie przebywający w świetlicy korzystają z boiska szkolnego (zgodnie z jego regulaminem) oraz przebywają jak najczęściej na świeżym powietrzu.
     5. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę, przed przyjęciem wychowanków, a także po przeprowadzeniu dezynfekcji.
     6. Świetlica oraz pomieszczenia, w których przebywają dzieci ze świetlicy są dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
     7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone detergentem lub zdezynfekowane po użyciu przez grupę.
     8. W świetlicy znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Jest on umieszczony w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Przy dozowniku zamieszczona jest instrukcja użycia środka dezynfekującego.
     9. Dzieci uczęszczające do świetlicy rano przychodzą same lub pod opieką osoby dorosłej.
     10. Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu (oraz osoba prowadząca inne zajęcia dodatkowe) zobowiązany jest do zabrania uczniów z klas 0 - 3 bezpośrednio ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach do świetlicy, dokonując zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.
     11. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.
     12. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole.
     13. Dzieci, będące w świetlicy, które jedzą obiad są zaprowadzane na stołówkę przez nauczyciela - wychowawcę, pozostałe dzieci będące na lekcjach są zwalniane na obiad przez nauczyciela prowadzącego lekcję.
     14. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne.
     15. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
     16. Dzień w świetlicy przebiega wg planu dnia. Organizowane są zajęcia ruchowe, czytelnicze, teatralne, muzyczne, odrabianie lekcji, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Pozostały czas przeznaczony jest na zabawy dowolne oraz realizację własnych zainteresowań.
     17. W przypadku nagłej choroby dziecka nauczyciel-wychowawca kontaktuje się z pielęgniarką szkolną i po zasięgnięciu jej opinii niezwłocznie powiadamia rodziców – opiekunów.

     18. W przypadku nieobecności pielęgniarki w szkole o chorobie dziecka nauczyciel-wychowawca powiadamia rodziców, a gdy i ten kontakt stanie się niemożliwy - odpowiednie służby medyczne (karetka, lekarz, przychodnia).

     III

     WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

     1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed lub po zajęciach szkolnych z klas 0 – 8.

     2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu.
     3. Przyjęcie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia) corocznie składanego do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
     4. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
     5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
     6. Przez objawy o których mowa w pkt. 4 i pkt.5 rozumie się:
     podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel,duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.
     7. Po wejściu do świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk.
     8. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej (świetlicy) opiekunów odprowadzających lub odbierających dzieci z zachowaniem zasad:
     • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
     • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m
     • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
     • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
     9. Jeżeli wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu-izolatorium(sala 204a)
     zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
     10. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
     11. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją napisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy, na upoważnieniu do odbioru przez rodzeństwo lub na upoważnieniu do samodzielnego powrotu dziecka. Wszelkie zmiany dotyczące tych informacji muszą być zgłoszone na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych.
     12. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy -okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.
     13. Dziecko odebrane już raz ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione, nie może być tego dnia przyjęte powtórnie.

     14. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane przez opiekuna do godz. 17.30 nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji.
     15. W przypadku, gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja). O niepunktualnym odebraniu
     dziecka (w sytuacji powtarzającej się) informowany jest wychowawca klasy, kierownik świetlicy, dyrektor szkoły.
     16. Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom prawnym, wobec których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje kierownik świetlicy, dyrektor szkoły oraz policja w celu
     stwierdzenia stanu trzeźwości.
     17. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
     18. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, Regulamin Świetlicy i zawarte w nim zasady zachowania się.
     19. Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy i jego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy i do przestrzegania ujętych tam zasad.

     IV

     ZASADY ZACHOWANIA DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY


     1. Jestem przygotowany do zajęć.
     2. Mówi jedna osoba.
     3. Szanuję i dbam o szkolny sprzęt.
     4. Utrzymuję porządek.
     5. Jestem uprzejmy i kulturalny dla osób dorosłych i dzieci.
     6. Bawię się bezpiecznie.
     7. Napoje i posiłki spożywam w wyznaczonym miejscu przy stoliku.

     V

     PRACOWNICY ŚWIETLICY

     1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele-wychowawcy.
     2. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz z wychowawcami klas.
     3. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
     4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli-wychowawców.


     VI

     DOKUMENTACJA


     W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
     1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
     2. Tygodniowe plany pracy grup wychowawczych;
     3. Ramowy rozkład dnia.
     4. Regulamin świetlicy szkolnej.
     5. Dzienniki zajęć;
     6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
     7. Upoważnienia do samodzielnego powrotu dziecka i do odbioru dziecka przez rodzeństwo.

     Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2020

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa Poland
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Kinga Frankiewicz
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk p. Magdalena Sobolewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych