• Wolontariat w SP2

   • Zasady wpisywania na świadectwie adnotacji o udzialeucznia w wolontariacie

    PODSTAWA PRAWNA

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
    dotychczasowego gimnazjum.


     ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


    • Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.

    • Uczeń, który może uzyskać w/w 3 punkty, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 20 godzin w systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego. Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej.

    • Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Systematyczne uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Koła Wolontariatu(60%) oraz udział w akcjach (60%) uprawnia ucznia do uzyskania dyplomu za aktywność oraz wpisu o działalności wolontariackiej na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej. W innym przypadku wydaje się zaświadczenie z konkretną liczbą wypracowanych w wolontariacie szkolnym
    godzin.

    • Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

    • Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.

    • Decyzję o wpisie podejmuje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynator wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów. W sytuacjach niejasnych, decyzję o wpisie podejmuje Komisja.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa Poland
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Kinga Frankiewicz
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk p. Magdalena Sobolewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych