• _Obowiazek_informacyjny_-_dla_rodzicow__ucznia_-_przyjecie_ucznia_do_placowki.docx

      

     Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

      

     Administratorem danych osobowych kandydatów na uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie, zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

      

      

      

     telefony

     22 667 46 54

     e-mail

     iod.ursus@edukompetencje.pl

     adres korespondencyjny

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 – z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

      

     INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE
     INFORMACJA_DOTYCZaCA_PRZETWARZANIA_DANCYH_OSOBOWYCH(1).pdf

      

     W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

     p. Ernestem Ziemińskim,
     za pośrednictwem adresu mailowego: iod.ursus@edukompetencje.pl

     realizującego swoje zadania ze wsparciem zespołu firmy Edukompetencje.

     Art. 8-10 Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781)

     Zarządzenie Dyrektora Szkoły Postawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie z dnia   w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

      

     MONITORING WIZYJNY

     Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im Jana Pawła II
     w Warszawie (02-496) przy ul. Orłów Piastowskich.

     Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na obszarze monitorowanym (ciągi komunikacyjne, teren wokół budynku,)

     Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej

     Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe  

     Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 1 miesiąca.
     Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych.
     Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie instytucji.
     Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa Poland
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Kinga Frankiewicz
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk p. Magdalena Sobolewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych