• SP2_Harmonogram_zajec_-_IZ_Styczen.docxxropejskie

      

      

     Projekt „Interaktywnie zintegrowani”

     Wartość całkowita projektu: 2319998.5 zł
     Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1855998.5 zł
     Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
     Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
     Priorytet: X Edukacja dla rozwoju regionu
     Działanie: 10.1.1
     Okres realizacji: 1 sierpnia 2019 r. - 31 lipca 2021 r.
     Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
     Beneficjent: 1100 uczniów (541 dziewcząt, 559 chłopców) i 85 nauczycieli ze Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 14 i Szkół Podstawowych nr 4, 11, 381, 382 w dzielnicy Ursus.

      

     Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 14 i Szkole Podstawowej nr 4, 11, 381, 382) poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla 1100 uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe 85 nauczycieli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.
     Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie weźmie udział 85 nauczycieli (75K i 10M), którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

      

     Zajęcia prowadzone dla dzieci w ramach projektu „Interaktywnie zintegrowani” prowadzone przez naszych nauczycieli:
     1. Zajęcia matematyczne wyrównawcze
     2. Zajęcia matematyczne dla zdolnych
     3. Zajęcia rozwijające umiejętności językowe j. angielski
     4. Zajęcia rozwijające umiejętności językowe j. niemiecki
     5. Język polski dla obcokrajowców
     6. Zajęcia z programowania z wykorzystaniem robotów (w przyszłym roku)
     7. Warsztaty i przedstawiania językowe oraz pokazy fizyczno-chemiczne. (w przyszłym roku)


     Zajęcia prowadzone dla dzieci w ramach projektu „Interaktywnie zintegrowani” prowadzone przez firmy zewnętrzne:
     1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami terapii Warnkego
     2. Zajęcia rewalidacyjne indywidualne z elementami integracji sensorycznej
     3. Indywidualne zajęcia logopedyczne z elementami terapii Tomatisa
     4. Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe
     5. Trening interpersonalny kształtujący 5 umiejętności uniwersalnych w formie warsztatów grupowych


     Każdy rodzic, który chce aby jego dziecko miało możliwość uczestniczenia w w/w zajęciach powinien wypełnić i złożyć do wychowawcy lub Magdaleny Grześczyk 3 druki:
     1. Deklarację uczestnictwa w projekcie
     2. Oświadczenie uczestnika projektu
     3. Formularz zgłoszeniowy


     W połowie listopada będzie harmonogram zajęć oraz listy dzieci, na które zajęcia zostały zakwalifikowane. Pod uwagę, zgodnie z projektem, będą brane trzy kryteria:
     1. Specjalne potrzeby edukacyjne.
     2. Uzdolnienia
     3. Trudności inne (np. słabe oceny na ostatnim świadectwie.)

      

     SP2_Harmonogram_zajec_-_IZ_Styczen.docx

      

     Harmonogram_zajec_-_IZ_AA.docx

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@sp2.warszawa.pl
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Magdalena Grabska
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk
 • Galeria zdjęć

  • Warsztaty międzykulturowe w bibliotece
  • Wycieczka do Cytadeli w rocznicę Powstania Styczniowego.
  • Lekcja biblioteczna
  • Pasowanie na czytelnika
  • Spotkanie autorskie
  • Sukces uczniów SP 2 w III Mazowieckim Konkursie Historycznym
  • Warsztaty plastyczne
  • A day of 5b in the City
  • Jasełka 0-3
  • Jasełka 4-8
  • Wieczornica
  • Jasełka 0-3