• Wakacyjny konkurs fotograficzny

    •  

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO (WAKACYJNEGO) KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      

     I. Postanowienia ogólne:

     1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Warszawie.

     2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV-VIII, którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu.

     3. Celem konkursu jest:

     • Budzenie zainteresowania młodzieży otaczającym ich światem.
     • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
     • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
     • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
     • Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

     4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu.

      

     II. Zasady konkursu
     1. Czas trwania konkursu – od 10 czerwca do 8 września 2019 roku.

     2. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym przez organizatora tytułem.

     3. Informacje o konkursie organizator umieszcza na stronie głównej szkoły oraz w Librusie.

     4. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

     5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

     a. jest autorem zgłoszonej pracy
     b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
     c. o ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na publikację tego wizerunku.

     6. Wyklucza się prace tworzone wspólnie.

     7. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie 3 fotografie.

     8. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

     9. Format prac:

     • rozmiar fotografii powinien wynosić 13x18 lub 15x20 cm,
     • do konkursu można zgłosić odbitki kolorowe lub czarno-białe

     8. Dopuszcza się niewielkie modyfikacje fotografii w programie graficznym polegające na:

     • poprawieniu kontrastu,
     • wyostrzeniu
     • kadrowaniu
     • desaturacji (zredukowanie nasycenia kolorów, pozwalające osiągnąć fotografię np. czarno-białą).

     9. Wszelkie inne modyfikacje (stosowanie specjalnych efektów, filtrów, fotomontaż, o ile temat pracy nie stanowi inaczej), są niedopuszczalne.

     10. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty), znaki wodne, itp., nie będą przyjmowane.

     11. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:

     • imię i nazwisko autora oraz klasę
     • tytuł pracy, (dodatkowo opis pracy na kartce A4 zawierający imię i nazwisko autora oraz krótki opis

     12. Prace konkursowe należy składać do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu

     14. Termin składania prac upływa 8 września 2019 roku.

     15. Przed rozstrzygnięciem konkursu, zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie konkursowej w holu głównym szkoły.

      

     III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu.

     1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
     2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
     3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
     4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.
     5. Organizator zastrzega prawo do niezwrócenia zgłoszonych prac

      

     VIII. Postanowienia końcowe

      

     Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

     Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

     Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      

      

     Nauczyciele odpowiedzialni: Katarzyna Głuchowska,

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@sp2.warszawa.pl
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Magdalena Grabska
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk
 • Galeria zdjęć

  • Warsztaty międzykulturowe w bibliotece
  • Wycieczka do Cytadeli w rocznicę Powstania Styczniowego.
  • Lekcja biblioteczna
  • Pasowanie na czytelnika
  • Spotkanie autorskie
  • Sukces uczniów SP 2 w III Mazowieckim Konkursie Historycznym
  • Warsztaty plastyczne
  • A day of 5b in the City
  • Jasełka 0-3
  • Jasełka 4-8
  • Wieczornica
  • Jasełka 0-3