• Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

    • Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

     w Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Jana Pawła II w Warszawie

      

     § 1.

     Ustalenia ogólne

     1.       Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

     2.       Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach, ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do klasy trzeciej. Dopuszcza się także możliwość realizacji projektu już w II semestrze klasy I.

     3.       Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

     4.       W przypadku, o którym mowa w ust.3, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu

     gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;

     5.       Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być

     przedłużony przez opiekuna zespołu.

     6.       Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

     7.       Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

     Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie

     edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

      

     § 2.

     Rola nauczycieli

     1.       Dyrektor szkołyjest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji

     projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym

     dalej regulaminem.

     Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora

     projektów.

     2.       Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

     a)      udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

     b)      koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

     c)       przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;

     d)      nadzór nad dokumentacją projektów;

     e)      organizację prezentacji projektów.

     3.       Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

     a)      omówienie scenariusza projektu z uczniami;

     b)      przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

     c)       przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

     -        karty projektu,

     -        karty samooceny ucznia,

     -        karty oceny projektu,

     -        karty oceny prezentacji projektu,

     -        sprawozdania z realizacji projektu;

     d)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

     e)      organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

     f)       pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

     g)      motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

     h)      pomoc w prezentacji projektu;

     i)        ocena projektu;

     j)        komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

     k)      koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

     4.       Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie

     międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

     a)      konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

     b)      czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

     c)       sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

     d)      prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

     e)      współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku    szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów;

     f)       ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

     g)      udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

     5.       Wychowawca klasyjest zobowiązany do:

     a)      poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

     b)      prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

     -        wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

     -        monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem

     -        zespołu,

     -        przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

     -        komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

     -         prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

      

     § 3.

     Działania projektowe

     I. Wybór tematu projektu

     1.       Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować

     projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają  tematy projektów na następny rok szkolny.

     2.       Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ; ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej, zainteresowania uczniów.

     3.       Temat powinien być sformułowany w formie problemu do rozwiązania – pytania.

     4.       W terminie do 1 września roku szkolnego dyrektor zatwierdza listę realizowanych projektów w danym roku szkolnym, powołuje opiekunów poszczególnych projektów i nauczycieli wspomagających ich realizację.

     5.       Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

     II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

     1.       Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań

     projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory

     dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

     2.       Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy

     konsultacji.

     3.       Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

     III. Wykonanie zaplanowanych działań

     1.       Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku

     szkolnego.

     Opiekunowie we współpracy za szkolnym koordynatorem projektu i z innymi nauczycielami  ustalają termin i przygotowują program oraz uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.

     2.       Uczniowie dokonują samooceny projektu.

     3.       Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

     IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

     1.       Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas szkolnych uroczystości, Festiwalu Nauki lub innych imprez szkolnych.

     2.       Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

     3.       Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

     4.       Jeżeli projekt jest realizowany w klasie III jego zakończenie musi nastąpić do końca I semestru.

      

     § 4.

     Ustalenia dodatkowe

     1.       Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

     2.       Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie

     indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

     3.       Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji

     projektów edukacyjnych.

     4.       Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego

     regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@sp2.warszawa.pl
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Magdalena Grabska
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk
 • Galeria zdjęć

  • XIX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.
  • Dzień Papieski 16 października
  • Ślubowanie klas I
  • Wycieczka integracyjna klasy 6a do Puszczy Kampinoskiej.
  • Gratulacje dla naszej Uczennicy!
  • "Mimozami jesień się zaczyna…"
  • Festiwal Oświatowy
  • Zakończenie roku szkolnego 18/19
  • Koncert Absolwentów 2018/2019
  • Wycieczka klasy III c gimnazjum do Trójmiasta
  • Sukcesy polonistyczne
  • Dzielnicowa Olimpiada Historyczna