• Zasady pracy na lekcjach i oceniania podczas zdalnego nauczania dla uczniów klas 1-3.

    • Głównym kanałem kontaktu nauczyciel – uczeń – rodzic jest dziennik elektroniczny Librus. Kanałem do prowadzenia lekcji jest Google Classroom i Google Meet.

     • W szkole ujednolicamy informacje dotyczące zajęć na platformie Classroom. W tym celu baner każdych zajęć powinien zawierać informacje, jak na zdjęciu poniżej (nazwa lekcji, klasa, dni i godziny rozpoczęcia lekcji, kod zajęć – generuje się sam, link do Meet – trzeba jednorazowo wygenerować i zaznaczyć opcję: „widoczny dla uczniów”).

     • Zapisy niniejszego regulaminu będą na bieżąco weryfikowane w zależności od sytuacji związanej ze stanem epidemii w kraju.

     • Dyrektor prowadzi obserwacje pracy zdalnej nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.

     • Pedagodzy wspomagający wspomagają uczniów podczas lekcji, prowadzą rewalidację, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze oraz monitorują sytuację uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     • Uczniowie posiadający aktualne opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej otrzymują zadania odpowiednio dostosowane.  Zakres dostosowania (np. wydłużenie czasu na wykonanie zadań, odrębne kryteria przy ocenie błędów w pisowni) określa indywidualnie nauczyciel przedmiotu, kierując się znajomością stosownych dokumentów i prawa oświatowego.

     • Zasady przekazywanie informacji o postępach uczniów na poszczególnych poziomach udostępnione są przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły: O SZKOLE/INFORMACJE O SZKOLE/NAUCZYCIELE .

     • Jeśli z uwagi na ograniczenia techniczne, uczeń nie prześle zadanego zadania w określonym terminie, nie otrzymuje oceny niedostatecznej,  a w Librusie pojawia się wpis bz (brak zadania), który jest informacją, a nie oceną. Jednakże po uzyskaniu możliwości technicznych uczeń  ma obowiązek poinformować nauczyciela o trudności i przesłać rozwiązania do oceny.

     • Oprócz zadań podstawowych nauczyciele mogą proponować uczniom dodatkowe aktywności poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania uczniów. Nauczyciel może ocenić dodatkowe aktywności ucznia.

     • Prace określone przez nauczyciela jako sprawdzające/obowiązkowe podlegają ocenie. Zadanie to może mieć formę testu, quizu itp. Zakres, formę oraz kryteria oceny zadania sprawdzającego określa nauczyciel. Ocena za wykonaną pracę, może być w formie opisowej lub stopni (cyfrowo).

     • Nauczyciel decyduje o tym, czy dane zadanie sprawdza całej klasie, czy tylko wybranym uczniom.

     • Zadania wysyłane przez nauczycieli wprowadzają i sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu podstawy programowej. Nie każde zadanie musi zostać sprawdzone i ocenione przez nauczyciela.

     • Nauczyciele przesyłają uczniom zadania do wykonania w formie ustalonej z rodzicami. Termin nadsyłania wyników rozwiązanych zadań jest określany przez nauczyciela.

     • Forma materiałów pomocniczych (np. linki do stron i portali edukacyjnych, załączniki tekstowe, graficzne bądź multimedialne itp.) jest indywidualnie ustalana przez każdego z nauczycieli przedmiotu. Materiały pomocnicze mają wesprzeć uczniów w procesie zdalnego nauczania, przedstawiając wiedzę w przystępny sposób.

     • Rodzic ma możliwość usprawiedliwienia nieobecności ucznia na lekcji. W tym celu wysyła do wychowawcy wiadomość w Librusie z prośbą o usprawiedliwienie. Prośba ta musi zwierać: datę nieobecności ucznia i numery konkretnych lekcji, jeśli nieobecność nie była całodzienna.

     • Monitorowanie obecności ucznia na lekcji w trybie nauki zdalnej odbywa się przez sprawdzenie listy obecności na początku lekcji. Uczniowi będzie odnotowana obecność na lekcji, kiedy zgłosi ją podczas odczytywania listy i wyznaczony do aktywności na tej lekcji zareaguje.

     • Zajęcia dla klas „0” będą się odbywały w 3 blokach po 30 minut.

     • Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, z czego czas spędzony przed monitorem reguluje nauczyciel dostosowując go każdorazowo do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

     • Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyka oraz wychowani fizyczne mogą być przeprowadzane w formie projektów realizowanych zgodnie z wytycznymi nauczyciela.

     • Zdalne lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji w Librusie, chyba, że dyrektor wyrazi zgodę na korektę.

     • Lekcje dla klas 1-3 odbywają się w formie wideo spotkania, w trakcie którego nauczyciel przedstawia uczniom temat zajęć i cele do zrealizowania, omawia i tłumaczy zagadnienia i zadania do wykonania oraz podaje, w jaki sposób będzie sprawdzone wykonanie zadania (test, sprawdź się sam, dokańczanie zdań, itp.)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa Poland
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Kinga Frankiewicz
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk p. Magdalena Sobolewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych